sms تک

20 دلیل برای اینکه به زن بودن خود افتخار کنید

20 دلیل برای اینکه به زن بودن خود افتخار کنید

20 دلیل برای اینکه به زن بودن خود افتخار کنید

1-  نام هر گل زیبایی که در طبیعت است  روی شما می گذارند.
 
۲- به راحتی و با اعتماد به نفس هر وقت که لازم بود گریه می کنید و غم و غصه هایتان را در دل جمع نمی کنید تا سکته کنید.
 
۳- آن قدر حرف برای گفتن دارید که هرگز کم نمی آورید.
 
4- عشق و هنر ابداع شماست.

5- زیبایی مخصوص شماست.
 
6- همیشه جوانتر از سنتان هستید و هیچکس نمی داند شما چند ساله اید.
 
7- بهشت زیر پای شماست.
 
8- همیشه تمیز و نظیف هستید.
 
9- همیشه مقداری پول برای روز مبادا دارید که جز خودتان هیچ کس از جای آن خبر ندارد.

10- مجبور نیستید خانه به خانه بروید و خواستگاری کنید مثل خانم ها در خانه می نشینید تا دیگران با کلی منت و خواهش و التماس و گل و هدیه .......
 
11- حق تقدم با شماست.
 
12- هرگز از فرط خشم نعره نمی کشید و کبود نمی شوید و خون به پا نمی کنید.
 
13- ضعیف کش نیستید و دق و دلی رئیس اداره تان را در خانه خالی نمی کنید.
 
14- نصف بیشتر از صندلی های دانشگاه را شما تصاحب کرده اید.

15- به‌ جزئیات‌ زندگی‌ و رفتاری‌ با دقت‌ نگاه‌ می‌کنید و آنها را در حافظه‌ خود جای‌ می‌دهید.
 
16- درصد کارکنان زن نسبت به کل کارکنان در حال افزایش مستمر است.
 
17- میانگین عمرتان بیشتر از آقایان است.
 
18- موفقیت مردان مرهون زحمات شما است.
 
19- مردان از دامن شما به معراج می روند.
 
20- حرف آخر را شما می زنید.