sms تک

اس ام اس بزرگان

اس ام اس فلسفی sms-jok.ir

سام منتز : بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است

((میگذرد))

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی تنهاییم دنبال یارمیگردیم وقتی پیداش کردیم دنبال عیب هاش می گردیم وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هاش می گردیم وبازتنهاییم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. (ضرب المثل آلمانی)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بزرگترین افــســوس آدمی آن است که حس میکند میخواهد اما نمیتواند …….

و به یاد می آورد زمانی را که می توانست اما ……….

نــخــواســت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چه عزیز است دل غمگینی که اندوهش مانع از آن نمی شود که با دلهای شاد سرودی سراید .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

باران رحمت خدا همیشه می بارد,
تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم!

بقیه در ادامه مطلب

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پیش از آنکه دستهای درخت به نور برسد پاهایش تاریکی را تجربه کرد..

گاهی برای رسیدن به نور باید از تاریکی عبور کرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تنها شادی زندگیم این است که هیچکس نمی داند تا چه حد غمگینم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بزرگ ترین خواسته انسان آن است که بداند برای انسان شدن چه باید بکند .

امانوئل کانت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با آنچه می گویی مخالفم اما تا پای جان ایستاده ام تا تو ازادانه حرفت را بزنی(ولتر)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بی تجربه متولد می شویم ،
.

با جرات زندگی می کنیم ،
.

و با حیرت می میریم ،
.
تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی گراید خاطرات پاک است . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه کند:و آن هنگامیست که بخواهد دست دیگری که بر زمین افتاده بگیرد تا اورا بلند کند.

(گابریل گارسیا مارکز)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انسان وقتی که بلند حرف بزند صدایش را می شنوند ، اما وقتی که یواش حرف بزند به گفته اش گوش می دهند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنچه از روزگار بدست می آید ، با خنده نمی ماند

و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود

خورشید فردا طلوع خواهد کرد .

حتی اگر ما نباشیم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آسمانی فکر کن و زمینی زندگی کن

این یعنی سعادت و بدان هر جا

محبت باشد خداوند هم هست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است

((میگذرد))

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی تنهاییم دنبال یارمیگردیم وقتی پیداش کردیم دنبال عیب هاش می گردیم وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هاش می گردیم وبازتنهاییم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. (ضرب المثل آلمانی)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بزرگترین افــســوس آدمی آن است که حس میکند میخواهد اما نمیتواند …….

و به یاد می آورد زمانی را که می توانست اما ……….

نــخــواســت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چه عزیز است دل غمگینی که اندوهش مانع از آن نمی شود که با دلهای شاد سرودی سراید .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

باران رحمت خدا همیشه می بارد,
تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پیش از آنکه دستهای درخت به نور برسد پاهایش تاریکی را تجربه کرد..

گاهی برای رسیدن به نور باید از تاریکی عبور کرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تنها شادی زندگیم این است که هیچکس نمی داند تا چه حد غمگینم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بزرگ ترین خواسته انسان آن است که بداند برای انسان شدن چه باید بکند .

امانوئل کانت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با آنچه می گویی مخالفم اما تا پای جان ایستاده ام تا تو ازادانه حرفت را بزنی(ولتر)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بی تجربه متولد می شویم ،
.

با جرات زندگی می کنیم ،
.

و با حیرت می میریم ،
.
تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی گراید خاطرات پاک است . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه کند:و آن هنگامیست که بخواهد دست دیگری که بر زمین افتاده بگیرد تا اورا بلند کند.

(گابریل گارسیا مارکز)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انسان وقتی که بلند حرف بزند صدایش را می شنوند ، اما وقتی که یواش حرف بزند به گفته اش گوش می دهند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنچه از روزگار بدست می آید ، با خنده نمی ماند

و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود

خورشید فردا طلوع خواهد کرد .

حتی اگر ما نباشیم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آسمانی فکر کن و زمینی زندگی کن

این یعنی سعادت و بدان هر جا

محبت باشد خداوند هم هست.